Najjednostavnije veštine koje dete savlada u ranom detinjstvu, kao što su vezivanje pertli, rukovanje priborom za jelo, sečenje makazama i dr., imaju značajnu ulogu u njegovom postepenom osamostaljivanju, kao i sticanju poverenja u sopstvene mogućnosti.

Dete nije proizvod nasleđa, sredine u kojoj raste i vaspitnih uticaja. Takođe, dete se ne može razviti u slobodnu, svestranu i kreativnu ličnost nezavisno od svoje aktivne i dobrovoljne uključenosti u vaspitno obrazovni proces. Otuda je jedan od najvažnijih zadataka predškolskog i školskog obrazovno – vaspitnog procesa da formira inicijativno dete.

Podsticanje dečijeg razvoja

Podsticanje razvoja slobodnog i samostalnog dečijeg „ja“ ne podrazumeva prepuštanje deteta sebi. Ono zahteva stalnu brigu i uticaj vaspitača i roditelja. Kod deteta je neophodno podsticati više spontanosti i aktivnosti, nego pasivnost i reprodukovanje, kao i lično iskustvo više nego pamćenje. Dete u svojim aktivnostima treba da bude vođeno ličnim namerama, koje roditelj ili vaspitač usmerava, nego odlukama odraslog. Vaspitni zahtevi treba da budu visoki, ali postavljeni na način koji će omogućiti detetu da budu autentično.

Samostalnost dece neguje se i povećava ohrabrivanjem njihove inicijative i aktivnosti, kao i postepenim smanjivanjem usluga koje im odrasli čine. Ovo ne bi trebalo negativno da utiče na dečju privrženost vaspitačima i roditeljima, već da njihov odnos bude dublji i kvalitetniji, i da ih obogati boljom saradnjom i razumevanjem.
Kako pozitivno usmeriti potrebu deteta za iskazivanjem i potvrđivanjem? Za to se mogu koristiti razna sredstva kao što su: pohvala, obećanje i nagrada.

Pohvale

Pohvale nikad dosta! Pohvalite dete uvek kada ste sa njim zadovoljni. Ne zaboravite da je pohvale vredan i trud i uloženo vreme, a ne samo postignuti rezultati. Pohvala motiviše dete da se još više trudi. Posebno su vredne javne pohvale, kada su prisutni drugovi deteta. Na taj način dete stiče sigurnost, samopoštovanje i želju da napravi sledeći, veći korak.

Nagrada

Dete je dobro vaspitavati tako da mu najveća nagrada za uložen trud bude rezultat koji postiže, radost uspeha, rešen problem ili osvojen cilj. Nagrađivanje ne treba da bude materijalno. Najbolje je nagrađivanje rečima!

Kako bi dete steklo samostalnost potrebno je da bude izloženo zadacima koje razume i može da ostvari. Deci treba dozvoliti  da učestvuju u svakodnevnim životnim aktivnostima, i  pohvaliti ih kada zadatu aktivnost završe. Razumevanje je preduslov da dete uspešo završi zadatak. Ne zaboravite da je za mlađu decu potreban i dodatan podstrek i mnogo više strpljenja. Na kraju će se uloženi napor sigurno isplaiti a vi ćete biti ponosni.